Obrót nieruchomościami

 1. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami; doradztwo w zakresie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym); umowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka) i ich wykreślania;
 2. Postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie;
 3. Postępowania o zwrot utraconych nieruchomości przez byłych właścicieli;
 4. Postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, obciążeniem lub wykreśleniem hipoteki.
 5. Postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku;
 6. Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku;
 7. Postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo cywilne

 1. Opinie i reprezentacja klientów w postępowaniach odszkodowawczych, w szczególności dotyczących odszkodowań komunikacyjnych. Negocjacje z zakładami ubezpieczeń, dochodzenie roszczeń klientów na drodze sądowej.
 2. Występowanie w sprawach rozwodowych, o separację. Podziały majątku między małżonkami.
 3. Regulacja stosunków między współwłaścicielami poprzez negocjacje, jak też przez postępowania sądowe.
 4. Prawo spadkowe - postępowania o stwierdzenie praw do spadku, w tym na podstawie testamentów, działy spadku, sprawy o zachowek.

Prawo karne

 1. Obrona w sprawach karnych, w szczególności z zakresu wypadków komunikacyjnych - obrona w postępowaniu przygotowawczym (prokuratorskim) oraz we wszystkich instancjach sądowych, łącznie z postępowaniem kasacyjnym.
 2. Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw ; uczestnictwo w postępowaniach przygotowawczych (prokuratorskich), przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Postępowanie administracyjne

Postępowania administracyjne w zakresie dotyczącym nieruchomości, w szczególności dotyczącym przejmowania nieruchomości przez Skarb Państwa, wywłaszczenia nieruchomości, całego procesu budowlanego, planowania przestrzennego, opłatami adiacenckimi, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009